CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

Quản trị khách hàng

CoDX for Customer Management

Quản trị khách hàng và trải nghiệm khách hàng

Quản trị khách hàng và trải nghiệm khách hàng toàn diện. Đột phá tăng trưởng doanh thu với mức chi phí tiết kiệm trên cơ sở dữ liệu điện toán đám mây, sử dụng đa nền tảng.

Created with Fabric.js 3.6.3

Tiếp cận đúng

Quản lý các chiến dịch tiếp thị số (email Marketing, SMS marketing, social marketing....) để tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng

Created with Fabric.js 3.6.3