ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cảm ơn Quý khách đã truy cập và tin tưởng trao dữ liệu cá nhân của Quý khách cho chúng tôi. Chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách một cách thích hợp. Được thể hiện chi tiết qua chính sách này.

Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Quý khách chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách này, và theo đây Quý khách đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách như mô tả dưới đây.

NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.

Trước khi vào chính sách, chúng tôi xin phép được giải thích một số định nghĩa:

1. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP VÀ XỬ LÝ

Các loại dữ liệu cá nhân có thể được thu thập và xử lý là các loại thông tin được liệt kê dưới đây và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và mối quan hệ của Khách hàng với CoDX:

Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm:

2. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CODX

3.1 Quyền của CoDX

3.2 Nghĩa vụ của CoDX

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

4.1. Quyền của Khách hàng

Trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý/cho phép CoDX xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu thì việc rút lại sự đồng ý đó có thể làm: (i) ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý của CoDX và Khách hàng; (ii) dịch vụ của CoDX đối với Khách hàng bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ tùy từng trường hợp. CoDX sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phí tổn, thiệt hại, tổn thất phát sinh cho Khách hàng và/hoặc Bên Thứ Ba có liên quan do sự ảnh hưởng này. Khi đó, quyền hợp pháp của CoDX vẫn được bảo lưu đầy đủ, CoDX vẫn có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo pháp luật hiện hành.

Trường hợp việc phản đối của Khách hàng ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng giữa CoDX và Khách hàng, nghĩa vụ pháp lý của CoDX, tính mạng, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của Khách hàng, tổ chức, cá nhân khác, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, CoDX có quyền hạn chế, tạm ngừng, chấm dứt, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa CoDX và Khách hàng.

4.2. Nghĩa vụ của Khách hàng

5. TỔ CHỨC ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ CODX

Văn phòng: Tòa nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0968 61 23 50 | Email: [email protected]

Mã số Thuế: 0316993107

Trong trường hợp có sự tham gia của các tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân khác trong hoạt động xử lý dữ liệu, Khách hàng đồng ý CoDX sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của CoDX trước khi CoDX thực hiện.

6. CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhằm phục vụ trải nghiệm của Quý khách và để CoDX có thể thực hiện các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, Khách hàng đồng ý cho CoDX có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các tổ chức, cá nhân sau đây:

Ngoài các trường hợp trên, CoDX sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên nào khác trừ khi:

7. CÁCH THỨC THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CoDX có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ các nguồn sau:

CoDX áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan. CoDX có quyền quyết định về phương tiện, cách thức xử lý dữ liệu cho phù hợp với mục đích xử lý.

8. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu:

Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu:

CoDX có thể phải lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Quý khách ngay cả khi hợp đồng giữa Khách hàng và CoDX đã chấm dứt để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của CoDX theo quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng đối với hoạt động xử lý dữ liệu nhằm mục đích ngăn chặn và xử lý hành vi gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật của Khách hàng, báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ và/hoặc quy định nội bộ của CoDX mà không bị giới hạn theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Điều khoản sử dụng này.

9. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của Khách hàng:

Xử lý dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng. Đoạn ghi âm, đoạn phim của máy quay giám sát, trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các muc đích sau đây:

CoDX luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Ngoài các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, CoDX sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý của:

Bên cạnh tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan khác, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích/ người đã chết, CoDX sẽ phải được sự đồng ý của một trong số những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

10. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

CoDX sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân không bị truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%. Do vậy, CoDX cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa Dữ liệu cá nhân.

Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:

11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này là một phần của các Điều khoản và điều kiện/Hợp đồng và điều chỉnh mối quan hệ giữa Khách hàng với CoDX. Khách hàng cần đọc, hiểu Chính Sách này như nội dung các Điều khoản và điều kiện/Hợp đồng đó. Bằng việc đăng ký sử dụng, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của CoDX, giao kết Hợp đồng với CoDX và/hoặc cho phép CoDX sử dụng thông tin cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng chấp nhận các chính sách được đề cập tại văn bản này.

Mỗi Bên đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ trước khi CoDX tiến hành Xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó, CoDX không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nằm mục đích thông báo việc Xử lý dữ liệu cá nhân cho Khách hàng.

Chính Sách này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

rong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Chính Sách này bị Tòa án có thẩm quyền phán quyết là vô hiệu thì điều khoản đó sẽ tự động vô hiệu và không còn ràng buộc trách nhiệm đối với các Bên. Tuy nhiên phán quyết đó cũng sẽ không làm mất hiệu lực của các điều khoản còn lại của Chính Sách này, và hiệu lực của các điều khoản đó sẽ vẫn được duy trì đầy đủ.

Chúc Quý khách có những trải nghiệp tuyệt vời tại website www.codx.vn
Popup - Trải nghiệm
Chọn phần mềm muốn trải nghiệm:

Đừng vội rời trang!

Bạn có muốn trải nghiệm phần mềm CoDX?