CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

 


 

ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

Cảm ơn Quý khách đã truy cập và tin tưởng trao dữ liệu cá nhân mà Quý khách cho chúng tôi. Chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách một cách thích hợp. Được thể hiện chi tiết qua chính sách này.

Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Quý khách chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách này, và theo đây Quý khách đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách như mô tả dưới đây.

NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Họ tên;
  • Địa chỉ email;
  • Số điện thoại;
  • Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi;
  • Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi như thế nào;
  • Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng;

Khi khai báo thông tin, Quý khách cần đảm bảo mọi thông tin cần chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Thu thập dữ liệu qua Cookie

“Cookie” là các mã danh định chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của Quý khách, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của Quý khách và cho chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Nền tảng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung Quý khách đã chọn đối với các trang mua sắm Quý khách đã xem, hoặc các game Quý khách đã chơi. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của Quý khách và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.

Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. Google Analytics sẽ sử dụng thông tin cookie trên thiết bị của Quý khách để đánh giá việc Quý khách sử dụng Nền tảng của chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet.

Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của Quý khách với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

Quý khách có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Quý khách. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Quý khách thực hiện thao tác này Quý khách có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi.

Thu thập dữ liệu qua việc xem và tải các nội dung quảng cáo

Khi Quý khách xem các nội dung và quảng cáo và truy cập vào các Nền tảng của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ, phần lớn các thông tin giống nhau sẽ được gửi đến cho chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành,…).

Cách chúng tôi sử dụng thông tin sau khi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

  • Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách nhằm phục vụ cho mục đích giao dịch sản phẩm/dịch vụ và các chương trình tiếp thị (quảng cáo, khuyến mãi,…) do chính chúng tôi tổ chức.
  • Đồng thời, để nhận dạng và/hoặc xác minh, cấp quyền sử dụng dịch vụ hoặc liên hệ với Quý khách trong các trường hợp cần thiết.

Cách chúng tôi bảo vệ và lưu trữ thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của Quý khách trên các hệ thống của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác.

CoDX có tiết lộ thông tin thu thập từ người truy cập hay không?

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác vì mục đích ở trên.

Loại trừ trách nhiệm về nghĩa vụ bảo mật và các trang web bên thứ ba

Nhằm cung cấp cho Quý khách giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập.

Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Thế nên, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ QUÝ KHÁCH CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.

Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho Quý khách và do đó Quý khách tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

Quý khách thay đổi thông tin đã cung cấp bằng cách nào?

Rút lại sự đồng ý

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại thông tin bên dưới.

Tuy nhiên, việc Quý khách rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho Quý khách, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của Quý khách và/hoặc hợp đồng của Quý khách với chúng tôi.

Yêu cầu truy cập đến hoặc sửa dữ liệu cá nhân

Nếu Quý khách đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân Quý khách có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Nền tảng.

Nếu Quý khách chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân Quý khách có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ Quý khách để xác định danh tính của Quý khách cũng như bản chất yêu cầu của Quý khách để có thể giải quyết yêu cầu của Quý khách.

Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của Quý khách bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của chúng tôi tại thông tin bên dưới.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ CODX

Văn phòng: Tòa nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0968 61 23 50 | Email: [email protected]

Nếu có nhu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ thông tin ở trên.

Chúc Quý khách có những trải nghiệp tuyệt vời tại website www.codx.vn