CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

CoDX – Nền Tảng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Toàn Diện

Hồ sơ nhân viên

employee profile

Hồ sơ nhân viên

Quản lý hồ sơ của tất cả nhân viên trong một nền tảng thống nhất. Phân quyền chặt chẽ trong việc theo dõi và truy cập dữ liệu.

employee profile

Phân hệ được triển khai cho người dùng nào?

Một phân hệ đáp ứng mọi vai trò – Khai thác dữ liệu nhân viên hiệu quả – Tạo môi trường làm việc Cộng tác và Gắn kết

Created with Fabric.js 3.6.3

Nhân viên​

Created with Fabric.js 3.6.3