CoDX - Accounting

Accounting

Created with Fabric.js 3.6.3
CoDX - eInvoice

e-Invoice

CoDX - Inventory

Inventory management

Created with Fabric.js 3.6.3
CoDX - Order

Sale order management

Created with Fabric.js 3.6.3
CoDX - Quality

Quality management

CoDX - CRM

Customer management

Created with Fabric.js 3.6.3
CoDX - Call Center

Call-center service

CoDX - Services

Customer service

CoDX - Social

Social Marketing

Created with Fabric.js 3.6.3
CoDX - Marketing

Marketing campaigns

CoDX - MPS

Master production scheduling

CoDX - MOM

Production operation mgmt.

Created with Fabric.js 3.6.3
CoDX - QC

Quality control

CoDX - MRP

Material Request Planning

Created with Fabric.js 3.6.3
CoDX - PLM

Product lifecycle mgmt.

Yêu cầu thuê CoDX

Trải nghiệm bằng hệ thống khởi tạo tự động đầu tiên tại Việt Nam
MIỄN PHÍ 30 NGÀY – KHÔNG CẦN THẺ TÍN DỤNG

Yêu cầu thuê CoDX

Trải nghiệm bằng hệ thống khởi tạo tự động đầu tiên tại Việt Nam
MIỄN PHÍ 30 NGÀY – KHÔNG CẦN THẺ TÍN DỤNG