khen thưởng và kỷ luật

Xây dựng quy tắc đánh giá khen thưởng và kỷ luật

Trong công tác quản lý nhân sự thì việc khen thưởng và kỷ luật là không thể thiếu. Vì con người chính là nhân tố cốt lõi trong sự phát triển của doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ … Read More